White Perfection

Edward Auten, United States, 1931.