Robbie Burns

David C. H. Austin, United Kingdom, 1986.