New Dawn

Henry F. Bosenberg, United States, 1930.