Marysa

Gustav Brada, Czech Republic, 1936. Polyantha.